پیدا

چشمانت

درخواست حذف اطلاعات

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست من دل به دریا میزنم،دریا همینجاست@حسین منزوی@ من مثل ماهی تو پر از موجی ولی من دیوانه ی موجم تو موجی موج دریاست گم میشوم من مثل ماهی در تو اما طوفان مگر در قلب دریای تو ب است طوفان که نه،در چشمهایت رعد و برق است در چشم دریا رنگ تو غوغاست غوغاستسوال

درخواست حذف اطلاعات

سوال میکنم بگو تو ماهی یا که ماه ماه تو بهتر از تویی بگو کجاست ماه بی پناهتو

درخواست حذف اطلاعات

چون معجزه ی گل که تو در زلف نهادی میخوانی و می ی و خوشحالی و شادی من هم تو که باشی پرم از خویش ستایی میبالم و مینازم از این ارج که دادیپاییز

درخواست حذف اطلاعات

گفته بودی که دلت با دل پاییز یکیست دل تو با دل این فصل دل انگیز یکیست تو و این فصل دل انگیز به هم می آیید برگریزان دل و دست شما نیز یکیست هردوتاتان دلتان سنگ ولی دلچسب است داستان تو و این فصل غم انگیز یکیست من و باغ و گل و گ ار به دستان شما همگی پیر شدیم،غصه ی ما نیز یکیستپاییز

درخواست حذف اطلاعات

بهار من تویی پاییز زیرا تو یادم داده ای عاشق شدن را تو یادم داده ای مثل تو باشم شبیه تو غریب و زرد و زیبا شبیه تو شبیه مرگ باشم شبیه مرگ بیجان،سرد ،شیدا بهار من تویی پاییز زیرا تو یادم داده ای عاشق شدن راچشمهایش

درخواست حذف اطلاعات

چشمهایش مثل دریا رام بود لحظه ای مواج گاه آرام بود گاه ابری میشد وگاهی زلال گاه پی خته گاهی خام بود کاش میشد دل به دریا میزدم دل به دریای تو تنها میزدم ای که دریا مثل تو زیباست کاش دل به چشمان تو زیبا میزدم چشم تو مانند دریا موج داشت مثل دریا در خودش یاقوت کاشت مثل تو یاقوت در دریا کجاست چون که در آیینه چشمت پاگذاشتماه بی پناه

درخواست حذف اطلاعات

تو مثل ماهی اما ماه مثل دوتا چشم تو زیبا نیست اصلن فقط گاهی کمی نامهربانی اگر نه بهتری از ماه بامنخورشید

درخواست حذف اطلاعات

مثل گل وا میشود چشم تو با خورشید،صبح یا که چشمان تو بینا میکند خورشید را؟!!تبسم

درخواست حذف اطلاعات

تبسم میکنی میخندی انگار نمیدانی که مستم میکنی با همین لبخند دلچسب ملیحت نمیخواهی مرا سرزنده آیا؟لبخند بزن

درخواست حذف اطلاعات

لبخند بزن ای که لبت خنده بلد نیست باخنده قشنگ میشوی،خنده که بد نیستچون تو میخندی

درخواست حذف اطلاعات

چون تو میخندی حلال ماه پیدا میشود روی ماهت در بهار آسمان جا میشود این بهار پاک بی روی گلت دلچسب نیست با تو فصل زنده ی نوروز ب ا میشودحلول ماه

درخواست حذف اطلاعات

حلول ماه میگویند یعنی تو را با روی خندان دیدن و بس حلول قرص ماهی،ماه یعنی تو میخندی،همین خندیدن و بسباران

درخواست حذف اطلاعات

مثل باران مثل آبی،پاک پاک مثل یک بذر گلی در قلب خاک میشود؟ باران زیبایم ببار بر من تنهای مست چاکزیباترین کامنتهای دنیا

درخواست حذف اطلاعات

زیباترین کامنتهای دنیا بودنآنیتا

درخواست حذف اطلاعات

پست قبل با رمزیه که ب نوشتی. کاش زود بخونیصبحت بخیر

درخواست حذف اطلاعات

طلوع میکنی و من، تو را نظاره میکنم تو آفتاب میشوی و من دوباره میکنم نگاه ای طلوع من، به چشمهای باز تو نگاه میکنی و من،به تو اشاره میکنم طلوع کن صبحت پر از تبسم خدا آنیتامن آرامم

درخواست حذف اطلاعات

من آرامم شبیه یا آتشفشان سربستهدلم

درخواست حذف اطلاعات

دلم یکیو برای درد دل میخواد یکی که بی غرض با کمال میل باهام درد دل کنه. یکی که حرفامو بفهمه. یکی همسن خودم هم فکر خودم