پیدا

دلم

درخواست حذف اطلاعات

دلم یکیو برای درد دل میخواد یکی که بی غرض با کمال میل باهام درد دل کنه. یکی که حرفامو بفهمه. یکی همسن خودم هم فکر خودم