پیدا

صبحت بخیر

درخواست حذف اطلاعات

طلوع میکنی و من، تو را نظاره میکنم تو آفتاب میشوی و من دوباره میکنم نگاه ای طلوع من، به چشمهای باز تو نگاه میکنی و من،به تو اشاره میکنم طلوع کن صبحت پر از تبسم خدا آنیتا