پیدا

باران

درخواست حذف اطلاعات

مثل باران مثل آبی،پاک پاک مثل یک بذر گلی در قلب خاک میشود؟ باران زیبایم ببار بر من تنهای مست چاک