پیدا

چون تو میخندی

درخواست حذف اطلاعات

چون تو میخندی حلال ماه پیدا میشود روی ماهت در بهار آسمان جا میشود این بهار پاک بی روی گلت دلچسب نیست با تو فصل زنده ی نوروز ب ا میشود