پیدا

تبسم

درخواست حذف اطلاعات

تبسم میکنی میخندی انگار نمیدانی که مستم میکنی با همین لبخند دلچسب ملیحت نمیخواهی مرا سرزنده آیا؟