پیدا





خورشید

درخواست حذف اطلاعات

مثل گل وا میشود چشم تو با خورشید،صبح یا که چشمان تو بینا میکند خورشید را؟!!